Infolinia +48 32 628 99 99

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacje wstępne

Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły DISTRIBEV sp. z o.o. (dalej „Distribev”) swoje dane osobowe, pragniemy zadeklarować, iż pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach zapewaniających ich bezpieczeństwo. Chcąc zapewnić transparentność realizowanych przez siebie procesów przetwarzania przedstawiamy obowiązujące w Distribev zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”)

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Distribev sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000528516, REGON: 147493537, NIP: 5213681831, nr BDO: 000019038, kapitał zakładowy 29 000 000 zł.

Distribev przywiązuje znaczną uwagę do ochrony danych osobowych dlatego też został ustanowiony odrębny adres do korespondencji e-mail, za pośrednictwem którego można kontaktować się z Distribev w sprawie danych osobowych: iod@distribev.pl; administrator zachęca do kontaktu w związku z jakimikolwiek wątpliwościami dot. przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Distribev jest dystrybutorem głównie napojów alkoholowych. Realizując swoje funkcje biznesowe przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

Cel przetwarzaniaPodstawa prawna oraz okres przechowywania danychPrawnie uzasadniony cel, jeśli występuje
Zawarcie i wykonanie umowy z klientem lub kontrahentem.art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO   Przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata (w przypadku umowy sprzedaży w zakresie działalności przedsiębiorstwa 2 lata), maksymalnie  6 lat.Administrator w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami/ współpracownikami klientów i kontrahentów. Nadto, administrator danych może uzyskiwać od kontrahenta podstawowe dane jego pracownika/ współpracownika (imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia lub współpracy, nr telefonu, adres e-mail oraz w określnych sytuacjach nr dokumentu ze zdjęciem) w związku z realizacją umowy, której dane dotyczą od podmiotu, u którego ta osoba jest zatrudniona lub współpracuje.
Rozpatrywanie skarg i reklamacji.art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO   Przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozwiązaniu reklamacji.Administrator w związku z rozpatrywaniem reklamacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami/ współpracownikami klientów.
Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami prawnymiart. 6 ust. 1 lit. lit. f RODO   Przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.Administrator w związku z dochodzeniem roszczeń lub  obrony przed roszczeniami prawnymi w uzasadnionym celu może przetwarzać dane klientów, kontrahentów, pracowników/ współpracowników klientów lub kontrahentów.
Archiwizowanie dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowychArt. 6 ust. 1 lit. c RODO   Przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń.
Prowadzenie statystyk i analizArt. 6 ust. 1 lit f RODO   Do czasu spełnienia innego, wskazanego w niniejszej tabeli celu przetwarzania. Nie przechowujemy danych osobowych wyłączne dla celów statystycznych i analitycznych.Prowadzenie statystyk i analiz działań pozwala na usprawnienie prowadzonej działalności przez administratora.
Prowadzenie działań marketingowych bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznejArt. 6 ust. 1 lit. f RODO   Do czasu wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcą Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach.Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność.
Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznejArt. 6 ust. 1 lit. a RODO   Działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę prawo telekomunikacyjne i ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są na podstawie posiadanych zgód.   Do czasu lub wycofania zgody, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcecie pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach, a po jej odwołaniu na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Distribev  i związanych z nimi roszczeniami (do 6 lat od odwołania zgody).      Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów.
Kontrola dostępu, w tym monitoring na terenie administratora danych w celach podniesienie bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia oraz zachowania tajemnicy informacji.Art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO   Do czasu wniesienia sprzeciwu, nie dłużej niż rok.   Nagrania obrazu przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba że nagranie stanowi dowód w postępowaniu, wówczas do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub do czasu wniesienia sprzeciwu.Prowadzenie kontroli dostępu dla osób przebywający na terenie administratora jest jego uzasadnionym celem, a w przypadku pracowników wynika z przepisu prawa (art. 222 KP).   Administrator danych może uzyskiwać podstawowe dane pracownika/ współpracownika (imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia lub współpracy, nr telefonu oraz w określnych sytuacjach nr dokumentu ze zdjęciem) przed przybyciem osoby, której dane dotyczą od podmiotu, u którego ta osoba jest zatrudniona lub współpracuje.
Prowadzenie rekrutacjiArt. 6 ust. 1 lit. a, lit. b, lit. c i lit. f RODO   Do 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłużej niż 2 lata.Administrator bez dodatkowej zgody osoby, której dane dotyczą może przechowywać dane kandydatów do pracy, którzy nie zostali zatrudnieni jeszcze do 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji jako uzasadniony cel administratora z uwagi, iż zatrudniony pracownik/współpracownik może nie sprawdzić się na stanowisku pracy lub może zrezygnować.
Zarządzanie zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikamiArt. 6 ust. 1 lit. a, lit. b, lit. c oraz lit. f RODO Art. 9 ust. 2 lit. b RODO   Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe przez lat 50, w niektórych przypadkach przez lat 10. 10-letni okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika, będzie stosowany dla wszystkich pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. W przypadku pracowników zatrudnionych w okresie po dniu 31 grudnia 1998 r. a przed dniem 1 stycznia 2019 r. dokumentacja związana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika będą przechowywane przez okres 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, chyba że pracodawca złoży oświadczenie o zamiarze przekazania za wszystkich zatrudnionych w tym okresie pracowników i zleceniobiorców raportów informacyjnych, a także raporty te faktycznie złoży.   Jeśli okres przechowywania wybranych dokumentów będzie krótszy administrator będzie przestrzegał tego krótszego terminu. W przypadku umów cywilnoprawnych umowy te będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z nich roszczeń.  Wizerunek administrator wykorzystuje jedynie na podstawie zgody pracownika/ współpracownika.
Prowadzenie formularza kontaktowego na stronie wwwart. 6 ust. 1 lit. f RODO   Do czasu wniesienia sprzeciwu, nie dłużej niż 2 lata.Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności
  Dostosowanie treści stron internetowych do potrzeb użytkowników, optymalizacja korzystania z serwisów internetowych.    art. 6 ust. 1 lit f RODO   Dane osobowe będą przetwarzane przez okresy wskazane w Informacjach o stosowaniu plików „cookies” lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych.   Wyrażenie sprzeciwu może nastąpić jedynie poprzez zmianę ustawień przeglądarki użytkownika końcowego, która uniemożliwi gromadzenie informacji z wykorzystaniem plików cookies.  Prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest obsługa stron internetowych, wizyty użytkownika strony oraz analiza aktywności na stronach internetowych, a także optymalizacja korzystania z serwisów internetowych

Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze, niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będziemy przechowywać przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych, a więc przez 5 lat od czasu zakończenia roku w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.

Twoje dane osobowe pozyskaliśmy z następujących źródeł:

– publicznie dostępnych rejestrów,

– bezpośrednio od Ciebie,

– od przełożonych, kontrahentów, pracowników, współpracowników.

Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną działalnością Distribev będzie ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Distribev przysługuje prawo do:

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Nadto, osobie, której dane są przetwarzane przez Distribev przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi

Czy musisz podawać swoje dane osobowe?

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Distribev z wymogów prawa. W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez Distribev danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.

Przekazywanie danych do państw trzecich

W określonych sytuacjach dane mogą zostać przekazane do Państw trzecich. Przekazanie danych osobowych zawsze odbywa się na podstawie przepisów prawa, w tym na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony tego Państwa trzeciego lub z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 RODO lub w szczególnych sytuacjach, o których mowa w art. 49 RODO. Bliższe informacje dotyczące przekazywania danych do państw trzecich oraz podstaw prawnych można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysłanej na adres iod@distribev.pl.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych pracowników lub współpracowników, klientów, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników.

Zacznijmy współpracę

48 godzin

Tylko tyle czasu potrzeba, żeby od zainteresowania naszą ofertą stać się pełnoprawnym Klientem i kupować bez ograniczeń!

Nie zwlekaj!

t: +48 32 628 99 99
e: info.distribev@distribev.pl
Szybka
dostawa
Szeroki
asortyment
Gwarancja
najwyższej jakości

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Zobacz więcej +
  Twoje dane osobowe, zawarte w formularzu kontaktowym, będą przetwarzane przez administratora danych w celu udzielanie odpowiedzi na zgłoszenie lub zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie - co wynika z uzasadnionych interesów administratora. Administratorem danych jest Distribev sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych można znaleźć w Polityce prywatności.
  Czy urodziłeś się przed
  08 / 07 / 2006

  Strona internetowa, z której korzystasz używa plików cookies, za ich pomocą zbieramy informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je w celach analitycznych, marketingowych oraz w celu zarządzania stroną i poprawy jakości usług, w tym dostosowania treści do preferencji i zainteresowań użytkownika. Korzystając ze strony, zgadzasz się na używanie plików cookies.

  Informacja o stosowaniu cookies wyjaśnia czym są pliki cookies, jak przetwarzamy zbierane przy ich pomocy dane, w jaki sposób nasi partnerzy mogą używać cookies, jak możesz zmienić ustawienia oraz zawiera inne szczegółowe informacje na temat plików cookies.